Jakie wierzytelności umieszcza się na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe to proces, który pozwala na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli przez upadłego. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest lista wierzytelności, która zawiera wszelkie roszczenia, których upadły jest dłużnikiem. Właściwe umieszczenie wierzytelności na liście jest niezwykle istotne dla wierzyciela, który w ten sposób ma szansę odzyskać swoje pieniądze. W dzisiejszym artykule omówimy, jakie wierzytelności umieszcza się na liście w postępowaniu upadłościowym i jakie są związane z tym reguły.

Spis Treści

1. Wstęp do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

W przypadku upadłości przedsiębiorstwa zobowiązania wobec wierzycieli powinny zostać usunięte, poprzez ich spłatę z majątku dłużnika. Zarządcy postępowania upadłościowego sporządzają listę wierzytelności, która służy do ustalenia wysokości długu i zwrotu wierzycielom.

Lista wierzytelności jest dokumentem zawierającym informacje na temat wszystkich wierzycieli przedsiębiorstwa i kwot, które są dłużne im przez upadłego dłużnika. Dokument ten będzie kluczowym punktem przy podziale majątku upadłego, więc ważne jest, aby zawierał informacje zgodne z prawdą. W przypadku nieprawidłowości w sporządzeniu listy wierzytelności, wierzyciele mogą wnieść odwołanie i zgłosić swoje roszczenia na nocie odwoławczej.

2. Kto może zgłosić swoje wierzytelności?

Mając na uwadze postępowanie upadłościowe, ważne jest, aby wiedzieć, kto ma prawo zgłosić swoje wierzytelności. Poniższa lista zawiera podmioty, które mogą zrobić to oficjalnie:

 • Wierzyciele
 • Spadkobiercy wierzyciela
 • Pełnomocnicy wierzyciela

Jeżeli wierzycielem jest osoba fizyczna, to również jej małżonek może zgłosić swoje wierzytelności. W przypadku, gdy wierzytelność jest wspólna, zgłaszają one ją razem.

Warto zaznaczyć, że zgłoszeniem wierzytelności nie zajmuje się wyłącznie wierzyciel. Jest to także możliwe dla steuatorsa podwykonawcy lub nabywcy roszczenia od wierzyciela. Wszyscy zgłaszający muszą jednak posiadać dokumenty potwierdzające wierzytelność, np. faktury, umowy lub wezwania do zapłaty.

3. Z jakich rodzajów wierzytelności składa się lista w postępowaniu upadłościowym?

W postępowaniu upadłościowym lista wierzytelności ma kluczowe znaczenie. Stanowi ona kompleksowy dokument, w którym wymienione są wszystkie wierzytelności, jakie dłużnik posiada wobec wierzycieli. W przypadku upadłości, jest to dokument niezbędny dla wierzycieli, by ustalić wysokość ich należności i uczestniczyć w podziale masy upadłościowej.

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym składa się z kilku rodzajów wierzytelności, m.in:

 • wierzytelności z tytułu zobowiązań kontraktowych – czyli zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem,
 • wierzytelności publicznoprawne – czyli zobowiązania wynikające z przepisów prawa, np. podatki, składki na ubezpieczenia społeczne,
 • wierzytelności z tytułu praw wynikających z czynów niedozwolonych – czyli zobowiązania wynikające z naruszenia prawa przez dłużnika,
 • wierzytelności z tytułu nieumyślnego wyrządzenia szkody – czyli zobowiązania wynikające z niewłaściwego działania dłużnika, które spowodowało szkodę.

Warto pamiętać, że nie wszystko co dłużnik posiada zapisane w księgach rachunkowych, lokuje na liście wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym wzięte są pod uwagę jedynie wierzytelności, które dłużnik posiada do dnia ogłoszenia upadłości. Co więcej, to upadłość decyduje o tym, które wierzytelności są płatne, a które nie. Właśnie dlatego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ma istotne znaczenie i powinna być dokładnie weryfikowana przez wierzycieli.

4. Wszystkie wierzytelności mają równe szanse na zaspokojenie wierzycieli?

Równość wierzycieli jest jednym z kluczowych elementów procesu upadłościowego, a każda z wierzytelności jest traktowana równo bez względu na jej wielkość, charakter lub hierarchię. Co to oznacza dla wierzycieli? Po prostu mówiąc, każdy wierzyciel ma równe szanse na zaspokojenie z ich wierzytelności.

Proces równego traktowania każdej wierzytelności w upadłości opiera się na zasadzie „pro rata”, co oznacza, że każdy wierzyciel otrzymuje proporcjonalną część zebranej kwoty wypłaty. To oznacza, że wierzyciele o wyższych wierzytelnościach nie otrzymają automatycznie więcej pieniędzy niż ci z wyższych wierzytelności, a pieniądze rozdzielane są równo pomiędzy wszystkich wierzycieli.

5. Jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia wierzytelności?

Przy zgłaszaniu wierzytelności do postępowania upadłościowego lub naprawczego ważne jest załączenie odpowiednich dokumentów. Warto zadbać o to, by przedstawiać tylko wiarygodne i rzetelnie przygotowane dowody.

Lista dokumentów, które trzeba dołączyć, zależy m.in. od formy zgłaszania wierzytelności. W przypadku zgłoszenia wierzyciela indywidualnego wymagane są m.in.:

 • kopia umowy lub postanowienia sądu wraz ze składaną deklaracją
 • potwierdzenie prowadzonego postępowania
 • kopia dokumentu potwierdzającego wierzytelność
 • ewidencja uwiarygadniająca wierzytelność
 • kopia dowodu tożsamości wierzyciela

W przypadku zgłaszania długu przez przedsiębiorcę należy dołączyć m.in.:

 • deklaracja zgłoszenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego wierzytelność
 • ewidencja księgowa lub dokumentacja innych dowodów uwiarygadniających wierzytelność
 • kopia umowy handlowej
 • przepis prawa, na podstawie którego wierzyciel ma prawo dochodzić swojego roszczenia.

6. Czy wierzytelności zabezpieczone mają inny status na liście wierzytelności?

Wierzytelności zabezpieczone to te, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie, np. nieruchomość lub samochód, jako gwarancję spłaty.

Takie wierzytelności mają zwykle wyższy status w hierarchii wierzytelności niż wierzytelności bez zabezpieczenia. Na liście wierzytelności zabezpieczone wierzytelności są umieszczane przed wierzytelnościami bez zabezpieczenia. Dlatego posiadacz wierzytelności zabezpieczonej ma większą szansę na jej odzyskanie niż posiadacz wierzytelności bez zabezpieczenia. Jednakże, aby w pełni ochronić swoje interesy, konieczne jest zabezpieczenie wierzytelności prawidłowo lub skorzystanie z pomocy prawników lub specjalistów od windykacji.

 • Wierzytelności zabezpieczone mają wyższy status w hierarchii wierzytelności niż wierzytelności bez zabezpieczenia.
 • Na liście wierzytelności zabezpieczone wierzytelności są umieszczane przed wierzytelnościami bez zabezpieczenia.
 • Posiadacz wierzytelności zabezpieczonej ma większą szansę na jej odzyskanie niż posiadacz wierzytelności bez zabezpieczenia.
 • Aby w pełni ochronić swoje interesy, konieczne jest zabezpieczenie wierzytelności prawidłowo lub skorzystanie z pomocy prawników lub specjalistów od windykacji.

Zabezpieczenie wierzytelności zwiększa jej wartość i daje polecenie do sporządzenia dokumentów prawnych, które przewidują ewentualną sytuację braku spłaty wierzytelności. W takim przypadku posiadacz wierzytelności ma prawo do odzyskania zabezpieczenia w postaci nieruchomości lub innej wartości materialnej. Dlatego w przypadku zabezpieczenia wierzytelności, osoba posiadająca wierzytelność zabezpieczoną jest w lepszej pozycji w razie nieudanej spłaty, ponieważ może liczyć na rekompensatę.

 • Zabezpieczenie wartości materialnych zwiększa wartość wierzytelności.
 • W przypadku braku spłaty wierzytelności posiadacz wierzytelności ma prawo do odzyskania zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie wierzytelności jest korzystne dla osoby posiadającej wierzytelność, ponieważ jest w lepszej pozycji w razie nieudanej spłaty.

7. Co zrobić, jeśli wydaje się, że wierzytelność została pominięta z listy?

Jeśli zauważysz, że Twoja wierzytelność została pominięta z listy, nie musisz się martwić, że nie zostanie ona uwzględniona w procesie windykacji. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które należy podjąć w celu zgłoszenia tej sytuacji:

 • Sprawdź ponownie listę wierzytelności, aby upewnić się, że faktycznie została pominąć.
 • Skontaktuj się z firmą windykacyjną, z którą współpracujesz, w celu poinformowania ich o sytuacji i przekazania dodatkowych informacji odnośnie wierzytelności.
 • Przekaż firmie windykacyjnej dowody istnienia wierzytelności, takie jak umowy czy faktury, które poświadczają jej prawidłowość.

Warto pamiętać, że wierzyciele zazwyczaj posiadają wiele wierzytelności, co może zdarzyć się, że Twoja została pominięta przez pomyłkę. Dlatego, nie warto rezygnować z procesu windykacji tylko ze względu na błąd wstrzymanej wierzytelności. Bezpieczniej jest zweryfikować stan sprawy z firmą windykacyjną i w miarę możliwości dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, które pomogą w procesie odzyskiwania długu.

8. Czy nadpłaty lub spłaty zaliczeniowe należy zgłosić na liście wierzytelności?

W przypadku nadpłat lub spłat zaliczeniowych, które zostały dokonane przez wierzyciela, konieczne jest dokładne rozliczenie tego typu transakcji na liście wierzytelności. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z dłużnikiem w celu uzyskania informacji na temat dokładnej kwoty, która zostanie zastosowana do spłaty zadłużenia. Następnie trzeba jasno określić, ile pieniędzy zostało już przedterminowo spłacone, a ile pozostaje do uiszczenia.

Jeśli dłużnik zapłacił więcej niż wymagana kwota, nadpłata zostanie zaliczona na przyszłe płatności. W przypadku spłat zaliczeniowych kwota ta zostanie odjęta od głównego zadłużenia. Aby uniknąć nieporozumień związanych z nieprawidłowym rozliczeniem transakcji, warto zastosować się do wskazówek producenta oprogramowania do zarządzania wierzytelnościami lub skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie windykacji.

9. Jakie są terminy na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Wprowadzenie wierzytelności do postępowania upadłościowego to złożony proces, który wymaga dokładnego zaplanowania i przestrzegania określonych terminów. Bez odpowiedniej znajomości prawnych regulacji i terminów, zgłoszenie wierzytelności może stać się niemożliwe lub ograniczyć możliwość odzyskania należności.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy dotyczące zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Polsce:
– Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to 6 tygodni od daty ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku ogłoszenia upadłości przed dniem 1 stycznia 2021 r., termin wynosił 30 dni.
– Jeśli wierzyciel nie złoży wniosku w ustalonym terminie, może to prowadzić do utraty prawa do udziału w podziale masy upadłościowej. Wierzyciel ma jednak prawo złożyć wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie wierzytelności. Wniosek taki należy złożyć przed upływem terminu na zgłoszenie wierzytelności i uzasadnić powody opóźnienia.

Należy pamiętać, że termin do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest ściśle określony i przestrzeganie go jest kluczowe dla skutecznego odzyskania należności. Z tego względu, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura windykacyjnego, które pomoże w dokładnym wyznaczeniu terminów oraz zgłoszeniu wierzytelności w sposób zgodny z przepisami prawa.

10. Z jakimi kosztami wiąże się zgłoszenie wierzytelności na liście?

 • Koszt opłaty skargowej – aby złożyć skargę na listę wierzycieli, należy uiścić opłatę skargową w wysokości 600 PLN.
 • Koszt złożenia dokumentów – wierzyciel musi również dostarczyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą jego roszczenia. Koszty związane z ich uzyskaniem, tłumaczeniem lub poświadczeniem musi ponieść sam wierzyciel.
 • Koszt opłaty za wpis na listę – jeśli zgłaszana kwota wierzyciela przekracza 15 000 zł, to wierzyciel musi uiścić dodatkową opłatę za wpis na listę. Wynosi ona 5% zgłaszanej kwoty, jednak nie mniej niż 200 zł, a nie więcej niż 6 000 zł.

Wszystkie te koszty dotyczący zgłoszenia wierzytelności na listę są ważne do uwzględnienia przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu wierzyciela. Pamiętaj, że korzyści związane z wpisem na listę wierzycieli są warte poniesienia tych kosztów. Dzięki listom wierzycieli każdy wierzyciel ma szansę odzyskać swoje pieniądze, nawet jeśli dłużnik zniknie. Na listę może więc warto się zdecydować szczególnie w przypadku dużych wierzytelności.

11. Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak zgłoszenia wierzytelności?

Brak zgłoszenia wierzytelności może przynieść poważne konsekwencje dla każdej firmy, szczególnie tych, które działają w branży finansowej lub handlowej. Poniżej wymieniamy najważniejsze ryzyka związane z tym problemem:

 • Strata finansowa – pozostawienie wierzytelności bez zgłoszenia zmusza firmę do poniesienia strat finansowych. Niezgłoszenie wierzytelności zmniejsza szanse na jej realizację. W przypadku braku zgłoszenia wierzytelności przedsiębiorstwo zmuszone jest do poniesienia niepotrzebnych kosztów.
 • Przekroczenie terminów przedawnienia – brak zgłoszenia wierzytelności może prowadzić do przekroczenia terminu przedawnienia. W przypadku takiej sytuacji, przedsiębiorstwo traci prawo do odzyskania długu i zmuszone jest ponieść straty finansowe. Dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie i zgłaszanie wierzytelności.

12. Czy wierzyciele zostaną powiadomieni o stanie postępowania i kolejności zaspokojenia wierzytelności?

Wierzyciele zostaną powiadomieni o stanie postępowania i kolejności zaspokojenia wierzytelności, ponieważ jest to ich prawo. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, syndyk zawiadamia wierzycieli o wszelkich istotnych dla postępowania okolicznościach, w tym o stanie majątku, o złożonych wnioskach oraz o terminach i miejscach rozpraw.

Wystarczy, że wierzyciel zgłosi swoją wierzytelność do syndyka, a ten będzie zobowiązany do wpisania jej na listę wierzytelności. Następnie syndyk rozlicza masę upadłościową, czyli wszystkie wierzytelności wobec dłużnika. Wierzyciele otrzymają wówczas informację o kolejności zaspokojenia ich wierzytelności, a także o stanie postępowania. To bardzo ważne, bo w ten sposób wierzyciele mają ścisły nadzór nad postępowaniem i mogą skuteczniej chronić swoje prawa.

13. Czy można zaskarżyć decyzję sądu w sprawie listy wierzytelności?

Często wydaje się nam, że decyzja sądu jest ostateczna i nie da się z nią polemizować. Jednak w przypadku listy wierzytelności istnieje możliwość złożenia skargi odwoławczej do sądu.

Jeśli dana osoba uważa, że decyzja sądu jest niezgodna z prawem lub narusza jej interesy, może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wyroku. W skardze odwoławczej należy wskazać nieprawidłowości w rozstrzygnięciu, a także podać żądanie co do zmiany tego rozstrzygnięcia. Warto jednak pamiętać, że składając skargę odwoławczą trzeba mieć bardzo dobrze uzasadnione podstawy, ponieważ w przeciwnym razie może ona zostać oddalona.

Jeśli skarga odwoławczą zostanie uwzględniona, sąd zmieni decyzję i wyda nowe postanowienie. Natomiast jeśli skarga zostanie oddalona, decyzja sądu pozostanie w mocy.

14. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy składaniu zgłoszenia wierzytelności?

Podczas składania zgłoszenia wierzytelności, wiele osób popełnia błędy, które mogą wpłynąć na odrzucenie zgłoszenia lub dłuższą procedurę rozpatrzenia ich przez wierzyciela. Często te błędy wynikają z braku wiedzy lub nieuwagi, a w wielu przypadkach można ich uniknąć. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przy składaniu zgłoszenia wierzytelności:

 • Błąd w wysokości wierzytelności: Wielu wierzycieli popełnia błąd, gdy podają zaniżoną lub zawyżoną kwotę wierzytelności. Prawidłowe podanie tej kwoty jest kluczowe dla procesu rozpatrzenia zgłoszenia.
 • Błędne podanie daty przedawnienia: Podanie błędnej daty przedawnienia może wpłynąć na to, czy wierzycielowi przysługuje prawo dochodzenia roszczenia.
 • Nieprawidłowe dane wierzyciela: Ważne jest, aby podać dokładne i aktualne dane wierzyciela, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Błędne dane lub brak aktualizacji mogą skutkować problemami z późniejszym kontaktem.

Kolejnymi błędami są:

 • Nieprawidłowe podanie danych dłużnika
 • Niekompletne lub nieprawidłowe załączniki
 • Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Uniknięcie tych błędów jest kluczowe dla pomyślnego rozpatrzenia zgłoszenia wierzytelności. Dlatego przed dokonaniem zgłoszenia, warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami wierzyciela i dokładnie sprawdzić wszystkie informacje podawane w zgłoszeniu, aby uniknąć błędów i ułatwić proces rozpatrzenia.

15. Podsumowanie – jak skutecznie i zgodnie z przepisami zgłosić swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Po uważnej lekturze powyższego tekstu, powinno być już jasne, jak zgłosić swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, aby było to skuteczne i zgodne z przepisami. Wskazówki, które przedstawiliśmy, mają charakter ogólny, dlatego warto zwrócić się do doświadczonych prawników, którzy pomogą sporządzić odpowiednie pismo i złożyć je w terminie, aby wierzyciele mieli szansę uzyskać satysfakcjonujące dla siebie wyniki.

Mając świadomość, jakie dokumenty potrwa się przedstawić oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby wierzytelność została uregulowana, łatwiej jest zorganizować wszystkie potrzebne dane. Dla wierzycieli jest to niezwykle ważne, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów oraz nie zwlekać z czasem. Należy zawsze dbać o swoje interesy w sprawach finansowych, szczególnie w sytuacji, gdy dłużnicy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

 • Należy zwrócić uwagę na terminy zgłoszeń, ponieważ zależą one od umowy i statusu wierzyciela.
 • Wypełniając wniosek, należy przestrzegać zasad informowania o stanie swojego długu, łącznie z odsetkami i innymi kosztami.
 • Należy pamiętać, że zawarte wierzyciel w upadłości pozostają pod nadzorem sędziego, który ma za zadanie ochronę ich interesów.
 • Koncepcja postępowania upadłościowego jest skomplikowana, dlatego warto zwrócić się do doświadczonych adwokatów lub specjalistów od prawa upadłościowego.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czym jest lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?
A: Lista wierzytelności to dokument, który zawiera spis wszystkich wierzycieli, którzy zgłosili swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym. Jest to ważny element procesu, który pomaga w ustaleniu wysokości długu oraz w rozdziale masy upadłościowej pomiędzy wierzycielami.

Q: Jakie wierzytelności umieszcza się na liście wierzytelności?
A: Na liście wierzytelności umieszcza się wszystkie wierzytelności zgłoszone przez wierzycieli. Mogą to być chociażby należności z tytułu umów handlowych, zobowiązania alimentacyjne, ryczałty za wynajem czy niezapłacone faktury za usługi. Wszystkie te wierzytelności trafiają na listę, jednak trzeba zwrócić uwagę, że istnieją wyjątki, np. w sprawach dotyczących długu alimentacyjnego.

Q: Czy na liście wierzytelności umieszcza się również wierzytelności sporne?
A: Tak, na liście wierzytelności można umieszczać także sporne wierzytelności. Istnieje jednak pewien warunek – wierzyciel musi wykazać dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenie oraz wskazać przyczynę sporu. W takim przypadku, decyzję o tym, czy dany wierzyciel otrzyma swoje środki, podejmuje sąd.

Q: Kiedy należy zgłosić wierzytelność?
A: Wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia upadłości. W przypadku spóźnionej rejestracji, roszczenie może zostać odrzucone lub uwzględnione jako ostatnie w kolejności.

Q: Czy na liście wierzytelności umieszcza się tylko wierzytelności z Polski?
A: Nie, na liście wierzytelności umieszcza się zarówno wierzytelności krajowe, jak i zagraniczne. Jednak w przypadku roszczeń zagranicznych, konieczne jest przedstawienie dokumentów udowadniających prawidłowość zgłaszanego roszczenia. W przypadku wątpliwości, decyzję podejmuje sąd.

Q: Czy wierzyciel może spodziewać się pełnej kwoty wierzytelności?
A: Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym nigdy nie jest w pełni zabezpieczony. Odniesienie satysfakcji finansowej w 100% zależy od sytuacji dłużnika oraz wysokości ogłoszonej upadłości. W tym procesie, jednym z najważniejszych narzędzi do uzyskania jak największej kwoty, jest właśnie zgłoszenie wierzytelności na liście wierzytelności, dlatego warto podjąć się tego kroku już na samym początku postępowania.

Wierzytelności umieszczone na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym stanowią jedną z najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas zarządzania procesem upadłościowym. Ich odpowiednie sklasyfikowanie może mieć znaczący wpływ na przebieg postępowania oraz na jego ostateczne wyniki. Dlatego, jeśli masz wątpliwości, co do tego, jakie wierzytelności powinny być umieszczone na liście wierzytelności, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. Dzięki ich pomocy będziesz miał pewność, że wszystkie kwestie związane z postępowaniem upadłościowym zostaną rozwiązane w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Postępowanie upadłościowe jest obowiązującym procederem dla osób i firm borykających się z trudnościami finansowymi. W takich sytuacjach lista wierzytelności ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niniejszym artykule omówimy, jakie wierzytelności mogą zostać umieszczone na liście, korzystając z aktualnych uregulowań.

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli dłużnika poprzez sprzedaż jego majątku lub restrukturyzację zadłużenia. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma utworzenie dokładnej listy wierzytelności, która umożliwi sprawiedliwe rozdysponowanie dostępnych środków.

Na liście wierzytelności umieszcza się przede wszystkim wierzytelności pieniężne, które zostały zgłoszone przez wierzycieli oraz zatwierdzone przez sąd. Dotyczą one wszelkich nieuregulowanych zobowiązań finansowych dłużnika.

Ważne jest również uwzględnienie wierzytelności majątkowych, czyli takich, które nie są związane z pieniędzmi. Mogą to być na przykład roszczenia dotyczące nieruchomości lub innych wartościowych aktywów.

Poza tym na liście znajdą się także wierzytelności wynikające z umów najmu, dzierżawy, leasingu lub pożyczek. Są one ważne, gdyż ich zrealizowanie ma bezpośredni wpływ na interesy dłużnika oraz jego wierzycieli.

Należy również uwzględnić wierzytelności pracownicze, wynikające z niewypłaconych wynagrodzeń czy innych świadczeń pracowniczych. Postępowanie upadłościowe ma na celu ochronę praw pracowników, dlatego wierzytelności pracownicze są ściśle monitorowane.

W przypadku spółek prawa handlowego na liście wierzytelności umieszcza się również roszczenia akcjonariuszy, którzy mogą żądać zwrotu wpłaconego kapitału lub innych świadczeń przysługujących im jako udziałowcom.

Wierzytelności zabezpieczone muszą również znaleźć się na liście, gdyż mają szczególną pozycję w procesie upadłościowym. Są to zobowiązania, które zostały zabezpieczone np. poprzez ustanowienie hipoteki lub zastawu.

Ponadto na liście wierzytelności znajdują się również wierzytelności podatkowe, których dłużnik nie uregulował przed ogłoszeniem upadłości. Organy podatkowe mają prawo do zaspokojenia swoich roszczeń poprzez sprzedaż majątku dłużnika.

Podsumowując, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest niezwykle istotna i obejmuje różne rodzaje zobowiązań finansowych i majątkowych. Jej precyzyjne sporządzenie jest kluczowe dla zapewnienia uczciwości i sprawiedliwości w procesie postępowania upadłościowego. Aktualne przepisy prawne precyzują, jakie rodzaje wierzytelności należy uwzględnić na tej liście, w celu zabezpieczenia interesów zarówno dłużnika, jak i jego wierzycieli.

2 thoughts on “Jakie wierzytelności umieszcza się na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?”

 1. Na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym umieszcza się wszystkie roszczenia wierzycieli wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości.

 2. Na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym umieszcza się również roszczenia wierzycieli, które powstały po ogłoszeniu upadłości, ale przed zakończeniem postępowania.

Comments are closed.